Cáp treo Núi Cấm và Đội xe lên núi sẽ hoạt động lại vào ngày 29/04/2020

Thực hiện theo chỉ đạo Công văn 432/UBND-KGVX ngày 27 tháng 04 năm 2020 ca y ban nhân dân tnh An Giang. Cáp treo và Đội xe Núi Cm sẽ chính thức hot đng li vào ngày 29/4/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *